ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k osobní identifikaci vás. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které jsme do této kopie vložili.

Zaznamenávání dat na tomto webu

Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na tomto webu (tj. „správce“)?

Údaje na tomto webu zpracovává provozovatel tohoto webu, jehož kontaktní informace jsou na tomto webu k dispozici v části „Informace vyžadované zákonem“.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Shromažďujeme vaše data v důsledku sdílení vašich dat s námi. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Naše data zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo po souhlasu s jejich zaznamenáním během vaší návštěvy webu. Tato data obsahují především technické informace (např. Webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při přístupu na tento web.

Pro jaké účely jsou vaše data používána?

Část informací je generována pro zaručit bezchybné poskytování webových stránek. K analýze uživatelských vzorců mohou být použity další údaje.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše informace?

Máte právo na můžete kdykoli dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste za takové zveřejnění museli platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo eradikaci vašich údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což ovlivní veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby za určitých okolností bylo zpracování vašich údajů omezeno. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu.

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“ na tomto webu, pokud máte dotazy týkající se tohoto nebo jiných problémů souvisejících s ochranou údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Mezi ně mohou patřit mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, smluvní informace, kontaktní informace, jména, přístup na webové stránky a další data generovaná prostřednictvím webového serveru.

Hostitel se používá pro účely plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a účinného poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše data pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jejích výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů s ohledem na tyto údaje.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli budete tento web používat, bude shromažďována řada osobních údajů. Osobní údaje zahrnují data, která lze použít k osobní identifikaci vás. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a účely, pro které tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vám doporučujeme, aby přenos dat přes internet (tj. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohl být náchylný k mezerám v zabezpečení. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (dále jen „správce“ v GDPR)

Správcem zpracování dat na této webové stránce je:

TI Services GmbH (UG Haftungbeschränkt)
Roschberger Strasse 23
D-66640 Namborn / Baltersweiler

Telefon: +49 (0) 173-2683806
E-mail: info@tindustryservices.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála transakcí se zpracováním dat je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

Ve zvláštních případech má právo na protest proti shromažďování údajů; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE DATA jsou ZPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 1. 6 SECT. 1 LIT. NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI OBJEKTU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÝCH NA DŮVODECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEJ JEDINEČNÉ SITUACE. TOTO Týká se také JAKÉKOLIV PROFILU NA ZÁKLADĚ TÝCHTO USTANOVENÍ. K STANOVENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO VŠECHNY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, PROSÍM KONZULTUJTE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD ZAREGISTUJETE OBJEKCI, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÝ ZPŮSOB OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KDYŽ NEMÁME POTŘEBA PŘEDSTAVIT KOMPONENTNÍ OCHRANU SVĚTOVÝCH DŮVODŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEJLEPŠÍ JE PŘIHLÁŠENÍ, CVIČENÍ NEBO OBRANA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (OBJEKCE PODLE ČLÁNKU 21 ODDÍL 1 GDPR).

POKUD JE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY NA ZÁMĚRU V PŘÍMÉ REKLAMĚ, MÁTE PRÁVO NA V ŽÁDNÉM OBDOBÍ OBJEKTU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OVLÁDANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKÉTO REKLAMY. TOTO Týká se také PROFILU DO ROZSAHU, KTERÝ JE POVOLEN TAKÝM PŘÍMÝM REKLAMEM. POKUD JSTE OBJEKTOVAT, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPŘÍSOBÍ ŽÁDNÉ DLOUHODOBÉ POUŽITÍ NA PŘÍMÉ REKLAMNÍ ÚČELY (OBJEKT PODLE ČLÁNKU 21 ODSEK 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušné dozorčí agentury

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčí agentury, zejména v členském státě, kde obvykle si zachovávají své bydliště, místo výkonu práce nebo na místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je účinné bez ohledu na jakákoli jiná správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako právní prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo požadovat, abychom předali veškerá data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, předána vám nebo třetímu párty v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímý přenos dat do jiného kontroléru, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL a / nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám poskytnete jako provozovatel webových stránek, používá tento web buď SSL nebo šifrovací program TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat kontrolou, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http: //“ na „https: //“ a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám zašlete, nemohou číst třetí strany.

Informace o údajích, jejich oprava a eradikace

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účel zpracování vašich údajů. Můžete také mít právo na opravu nebo odstranění vašich údajů. Máte-li dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace požadované zákonem“. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

  • V případě, že byste zpochybnili správnost vašich archivovaných dat, budeme obvykle potřebovat nějaký čas k ověření tohoto požadavku. Během tohoto vyšetřování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno / probíhá nezákonně, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na eradikaci těchto údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje již nepotřebujeme a potřebujete je k výkonu, obhajobě nebo nárokování zákonných údajů oprávnění, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich eradikace.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 Sekce. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být zvážena proti sobě. Pokud není určeno, o které zájmy převládají, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - mohou být zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo na uplatnění, uplatnění nebo obranu právních nároků nebo na ochranu práv jiných fyzických osob nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uvedených Evropskou unií nebo členský stát EU.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto protestujeme proti použití kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být uvedeny v části „Informace vyžadované zákonem“, k zasílání propagačních a informačních materiálů které jsme výslovně nežádali. Provozovatelé této webové stránky a jejích stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím zpráv SPAM.

4. Zaznamenávání údajů na tomto webu

Cookies

Naše webové stránky a stránky používají to, co průmysl označuje jako „soubory cookie“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí žádné poškození zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (relační soubory cookie), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Jakmile ukončíte svou návštěvu, cookies relace se automaticky odstraní. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč nevymaže automaticky.

V některých případech je možné, že se po vstupu na naši stránku do vašeho zařízení uloží soubory cookie třetích stran ( cookies třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využít určitých služeb nabízených třetí stranou (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají řadu funkcí. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by při neexistenci souborů cookie nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných cookies může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazení propagačních zpráv.

Cookies, které jsou vyžadovány pro provádění transakcí elektronické komunikace (požadované cookies) nebo pro poskytování určitých funkcí, které vy chtějí používat (funkční cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webu (např. cookies, které poskytují měřitelné nahlédnutí do webového publika), se ukládají na základě Čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, pokud není citován jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb operátora. Pokud byl požadován váš souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); tento souhlas může být kdykoli odvolán.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby vám byly oznámeny pokaždé, když budou soubory cookie uloženy, a povolit přijímání cookies pouze ve specifických případech . Můžete také vyloučit přijímání cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být funkce této webové stránky omezeny.

V případě, že jsou použity cookies třetích stran nebo pokud jsou cookies použity pro analytické účely, budeme vás o této ochraně údajů samostatně informovat Zásady a případně požádejte o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel této webové stránky a jejích stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sdělí. Tyto informace zahrnují:

  • Typ a verze použitého prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazující osoby
  • Jméno hostitele přístupového počítače
  • Čas dotazu na server
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tato data se zaznamenávají na základě čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webu operátora. K dosažení tohoto cíle musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní informace v něm uvedené budou uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a v případě dalších otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, pokud se vaše žádost týká provádění smlouvy nebo je-li nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vaší dohodě (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR) pokud to bylo požadováno.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o eradikaci údajů, nezrušíte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který informace již nejsou archivovány (např. poté, co jsme dokončili naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání.

Žádost e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, telefonem nebo faxem, vaše žádost včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost) bude uložena a zpracována. námi za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje neposkytujeme bez vašeho souhlasu.

Tato data jsou zpracovávána na základě čl. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, pokud se váš dotaz týká plnění smlouvy nebo je vyžadován pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na účinném vyřizování dotazů, které nám byly předloženy (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR), nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a GDPR), pokud byla získána.

Data, která jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, zůstávají s námi, dokud nás nepožádáte o vymazání, odvolání souhlasu s uložením nebo účelu pro uložení dat uplyne (např. po dokončení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Prostřednictvím rozhraní API tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li povolit použití funkcí Map Google, musí být vaše IP adresa uložena. Tyto informace se zpravidla přenášejí na jeden ze serverů Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel tohoto webu nemá kontrolu nad přenosem dat.

Mapy Google používáme k prezentaci našeho online obsahu přitažlivým způsobem a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Pokud bylo obdrženo příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 Sect. 1 lit. GDPR. Toto prohlášení o souhlasu může být kdykoli zrušeno.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .